Publicerad i Livet

Livet på en pinne 🌸

Min vecka har varit bra, tacksam för mina underbara lärare och klass kamrater. Känner mig så stark i deras sällskap. Dessutom har veckans uppgifter varit super kul, kände mig så nöjd och tillfreds med resultatet.
Det är sällan jag känner mig nöjd och stolt över mig själv och mitt arbete. Känner mig mer eller mindre oftast misslyckad och att mitt arbete inte alls var bra. Har så höga krav på mig själv. Känner att jag aldrig gör arbetet tillräckligt bra, att det bara blev skit av allt och jag vill förstöra det för att ingen annan ska hinna se mitt ”fula” arbete.

Kämpar fortfarande med jobbiga mardrömmar efter de senaste händelserna som skakat mig. Panik, obehag och ångest, varje dag är det samma sak. Rädslan att möta personen i fråga, hur h*n kommer bete sig.

Efter mitt förra inlägg fick jag meddelanden från h*n om jag kände mig ”nöjd med att skriva av mig..” senare skrev h*n att ” Det måste kännas bra att skriva ut på sociala medier och svartmåla en person..” Minns inte ordagrant vad som skrevs… Men ni fattar… Jag nämnde inga namn eller om det är en hon eller han som det handlar om… ÄNDÅ måste h*n skriva till mig och öka mitt obehag. Min rädsla.

Jag skulle ALDRIG skriva ut namn på personer om jag inte har personens tillåtelse.

H*n tycker att jag söker bekräftelse via sociala medier.

Min instagram har blivit en plattformsäventyr jag kan visa mina floristiska arbeten och skapa en digital portfolio.

Min blogg är för min skull och för den som vill läsa som kanske känner igen sig i mina texter.

Jag skulle aldrig kunna kräva eller tvinga någon att läsa eller kommentera. Det är varje enskild persons val.

Är tacksam för de som följer mig och läser mina inlägg. Det gör mig glad.

Så nu släpper vi det. Tänkte dela bilder från veckans skapelser i skolan. Haft så roligt och ska erkänna att ett av arbetena ser ut som kaos, men det är lite meningen. Och de arbetet hjälpte mig sänka kraven på mig själv. Längtar tills jag får göra de igen!!

Denna skapelse är det jag skriver om, den ser helt vild ut och det ska den. Inga krav på perfektion. Det ska efterlikna naturen och hur materialet växer i sitt naturliga habitat.

/ Liljekonvaljens Kammare.

Publicerad i English

Life on a stick..🌸

My week has been good, grateful for my wonderful teachers and classmates. Feeling so strong in their company. In addition, this week’s tasks have been super fun, I felt so happy and satisfied with the result. I rarely feel satisfied and proud of myself and my work.

Feeling more or less often failed and that my work was not good at all. Have such high demands on myself. Feel that I never do the job well enough, that it just got shit from everything and I want to ruin it so that no one else will have time to see my ”ugly” work.

Still struggling with troublesome nightmares after the recent events that shook me. Panic, discomfort and anxiety, every day is the same thing. The fear of meeting the person in question, how going to behave. After my previous post, I received messages from That asked ”if I felt happy to write about what happened ..” later wrote that ”It must feel good to print on social media and blackmail a person ..” Remember not literally what was written… But you understand… I did not mention any names or if it is a female or a man it is about… STILL must write to me and increase my discomfort. My fear. I would NEVER print the names of people without my person’s permission. thinks I’m looking for confirmation via social media.

My instagram has become a platform adventure I can show my floristic works and create a digital portfolio.

My blog is for my sake and for those who want to read who may recognize themselves in my texts. I could never demand or force anyone to read or comment. It is each individual’s choice. I am grateful to those who follow me and read my posts. It makes me happy.

So now we drop that.. Thought i would share pictures from this week’s creations at school. Had so much fun and I have to admit that one of the works looks like chaos, but that’s a bit of a point. And that work helped me lower the demands on myself. Longing until I can do them again !!

Hair decoration
This is the work I was writing about. In love with it! It’s a funeral decoration in vegetative style…
A hair wreath for midsummer maybe…

/Liljekonvaljens Kammare

Publicerad i English

Life is a rollercoaster ..

I’ve been having a hard time, things doesn’t always go the way you want to. But it’s time to go on and let myself heal.

Some nights I can’t sleep and my mind just goes like a loop.. and eating is hard. I don’t feel hungry at all. But I do my best and eats anyway.

I try to do things that makes me happy, but even that’s hard. Tomorrow I have an appointment with my therapist. Feels nice to talk and get help to deal with my issues.

/Liljekonvaljens kammare